Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πολιτική προστασίας

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/  χρήστη των υπηρεσιών της Foxhost υπόκειται στους όρους του  παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν.  2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου  της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και  79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου  (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται  λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και  ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως  ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.  Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει  αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η foxhost.gr  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών  δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο  υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης /  χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων  που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις  υπηρεσίες της Foxhost .
 
Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Foxhost είναι τα ακόλουθα...
Προσωπικά δεδομένα
 Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα  Foxhost.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα  χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας, ένα όνομα χρήστη και ένα  password) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων.
 Πληροφορίες που αφορούν αγορά υπηρεσιών και προϊόντων: Τα απαραίτητα  στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό  τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο  παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε εθελοντικά κάποια  στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε  να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας), αριθμό fax και επάγγελμα.
 
Επικοινωνία μέσω Live Chat
Κατά την επικοινωνία με την Foxhost μέσω live chat,  τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση email, η  IP, η ημερομηνία και η ώρα της επικοινωνίας καθώς και το κείμενο που  ανταλλάχτηκε κατά την επικοινωνία αυτή. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για  την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και για λόγους ασφάλειας.
 
Δεδομένα παραστατικού
Στην περίπτωση που κόψετε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, ΑΦΜ, και διεύθυνση της έδρας της.
 
Σύνδεσμοι
Η Foxhost.gr περιλαμβάνει links προς άλλα websites τα οποία και δεν  ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά  πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Foxhost για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.
 
IP Διευθύνσεις
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη  συνέχεια στη Foxhost.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την  συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.
 
Cookies
Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι  περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία  αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και  session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού  τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα  οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies  χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να  μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που  περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από  το site. Η Foxhost χρησιμοποιεί session cookies για να μη  σας ζητάμε συνεχώς password όταν επισκέπτεστε τις διάφορες σελίδες μας,  θα πρέπει να σας αναγνωρίζουμε όταν εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό μας  κατάστημα.
  
Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Η Foxhost διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων  σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή  νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του  νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 Η Foxhost διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα  οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους  επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.
 Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα  προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την  διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
 Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της Foxhost.gr και προκειμένου  να παραγγείλετε προϊόντα ή και υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η  δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα  προϊόντα και υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε  στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση,  κλπ.).
Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις  υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της Foxhost, προορίζονται  αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης  υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο,  χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία  από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε  φορά.
 Το ηλεκτρονικό κατάστημα Foxhost.gr λειτουργεί σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για  όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της  Foxhost.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη  της συναλλακτικής σχέσης.
Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές,  αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους  και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης  έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των  τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν  τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.         
Επιστροφή στο περιεχόμενο